EN
Natuurrampen Afghanistan

Natuurrampen Afghanistan

Overstromingsrisico's

Routekaart voor vroegtijdige waarschuwingssystemen en risicobeheer in verband met rampen in Afghanistan

De geografische ligging van het land en de jarenlange milieuaantasting maken Afghanistan zeer gevoelig voor ernstige en terugkerende natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen, lawines, aardverschuivingen en droogteperioden. Deze komen bovenop rampen met een menselijke oorzaak die aanzienlijke sterfte en verlies van inkomstenbronnen en eigendommen veroorzaken. Sinds 1980 hebben natuurrampen 9 miljoen mensen getroffen en meer dan 20.000 doden veroorzaakt in Afghanistan.

Het begrijpen van en toegang tot informatie over gevaren, blootstelling, kwetsbaarheid en risico’s is van essentieel belang voor een effectief beheer van het rampenrisico. Op dit moment beschikt de Afghaanse regering over beperkte informatie met betrekking tot het huidige en toekomstige rampenrisico en de effectiviteit van beleidsopties om haar besluiten over wederopbouw en risicobeperking op te baseren.

De Wereldbank en Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) ondersteunen de ontwikkeling van nieuwe risico-informatie in Afghanistan, evenals een eerste-orde-analyse van de kosten en baten van solide strategieën voor wederopbouw en risicobeperking. De belangrijkste doelstellingen van het project zijn:

  1. Het ontwikkelen van nieuwe informatie over huidige en toekomstige risico’s op rivieroverstromingen, stortvloeden, droogteperioden, aardverschuivingen, lawines en seismische gevaren in het land Afghanistan.
  2. Het voorstellen van robuuste opties voor wederopbouw en risicobeperking en het schatten van de bijbehorende kosten en baten.
Natuurrampen Afghanistan

Wat hebben we gedaan en wat is het resultaat?

Het project werd uitgevoerd door een consortium van vijf instellingen. Deltares was verantwoordelijk voor de algehele projectleiding en risico-evaluaties met betrekking tot rivieroverstromingen, stortvloeden en droogteperioden.

Het risico wordt berekend als de combinatie van gevaar, blootstelling en kwetsbaarheid. De belangrijkste output van het project bestaat uit tabellen en (GIS-)kaarten van het gevaar, de blootstelling en het risico. De tabellen presenteren resultaten op landelijk niveau, provinciaal niveau en districtsniveau. De onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een kaart van het overstromingsgevaar voor een terugkeerperiode van 100 jaar. Daarnaast maakten we een risicokaart (op basis van alle terugkeerperioden) voor een geselecteerd gebied (provincie Nangarhar; Kabul-rivier). De kaarten toonden aan dat er duidelijke overeenkomsten zijn tussen de gevaar- en risicocontouren. Gebieden met een hoog risico (> 500/jaar/ha) worden gevonden in gemeentelijke districten die in de uiterwaarden liggen, aangezien dit de gebieden zijn waar zowel het gevaar als de blootstelling aanzienlijk is.

Natuurrampen Afghanistan

Alle kaarten worden opgeslagen in een webgebaseerd GIS-platform. Dit platform bevat vier afzonderlijke mappen met: algemene gegevens (grenzen van het stroomgebied), gevaarkaarten, blootstellingskaarten en risicokaarten voor elk van de onderzochte gevaren.

Het feit dat we landelijke risicokaarten voor verschillende gevaren in een dergelijke complexe regio hebben weten te maken, vormt een bewijs van onze vakkennis en innovatieve hulpmiddelen en van ons vermogen om pragmatisch te zijn.
Ferdinand Diermanse
Deltares expert overstromingsrisico's
Deltares heeft fantastisch werk geleverd bij het ontwikkelen van de risicobeoordeling en het combineren van bestaande gegevens. Alle informatie is samengevoegd om de risico’s en gevaren in kaart te brengen en mogelijke maatregelen voor het verminderen van de risico’s te identificeren.
Federica Ranghieri
The World Bank

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

  • The World Bank
  • Global Facility for Disaster Reduction and Recovery
Ferdinand

Wil je meer weten over dit project?

Ferdinand Diermanse
Expert overstromingsrisico's
  • +31 (0)88 335 81 48
  • Ferdinand.Diermanse@deltares.nl
0