EN
Overstromingsrisico's

Overstromings­risico's

Over de hele wereld zijn overstromingen verantwoordelijk voor ongeveer een derde van alle natuurrampen.

Klimaatverandering zorgt voor een toename van de kans op overstromingen en daarmee een verhoging van de risico’s. Onderzoek van Deltares laat daarnaast zien, dat de grootste toename van het overstromingsrisico in de komende decennia zal worden veroorzaakt door economische ontwikkeling. Doordat steeds meer mensen zullen wonen en werken op risicovolle plaatsen worden de gevolgen van overstromingen steeds groter.

In veel landen ligt er een uitdaging om de transitie te maken van een reactief naar een preventief, risico-gebaseerd waterveiligheidsbeleid. Het betekent het incasseringsvermogen vergroten van gebieden door nieuwe innovatieve waterkeringsmethoden, een optimalere ruimtelijke planning en beter crisismanagement. Sinds 1 januari 2017 heeft Nederland nieuwe risicogebaseerde waterveiligheidsnormen. In deze nieuwe benadering wordt niet alleen gekeken naar de kans op een overstroming, maar worden ook de gevolgen meegewogen. Dit biedt kansen voor nieuwe oplossingsrichtingen.

Waterveiligheid is een belangrijk onderzoeksthema binnen Deltares. Ons onderzoek richt zich onder meer op het doorontwikkelen van methoden om het overstromingsrisico te bepalen, op de effecten van overstromingen op kritieke infrastructuur, op innovatieve maatregelen om risico’s te reduceren en op methoden voor adaptief waterveiligheidsbeleid. Doel van al dat onderzoek is om onderbouwde, nieuwe, handelingsperspectieven te bieden zowel voor beleid, beheer en in crisissituaties, zowel in Nederland als daarbuiten.

0