EN
Health

Health

Gezond blijven door kennis over water en bodem

Samen innovaties en kennis ontwikkelen voor schoon water

In 2027 moet Nederland de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water hebben gehaald. Nederland heeft aanvullende maatregelen nodig om die doelen te halen. Op 16 november 2016 is daarom de intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater tussen overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten getekend. Kennisinstituten hebben afgesproken gezamenlijk te werken aan een nationaal verbindend en internationaal aansprekend kennisprogramma. De komende jaren wordt werk gemaakt van hardnekkige bestaande problemen zoals meststoffen (nutriënten) en gewasbeschermingsmiddelen maar ook van opkomende problemen zoals medicijnresten en microplastics.

Deltares heeft ook 2016 al diverse onderzoeken met het oog op de Nederlandse waterkwaliteit uitgevoerd. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de KRW-NUTrend. Deze applicatie is gebouwd in Deltares software (FEWS) en is begin 2017 beschikbaar als web applicatie (deltaviewer). Die applicatie geeft een ruimtelijk beeld in hoeverre de gestelde stikstof- en fosfornormen voor de KRW-waterlichamen wel of niet gehaald worden. Tot nog toe was er geen goed landelijk overzicht van de waterkwaliteit. Ook de nitraatapp die wordt uitgelezen via dezelfde deltaviewer helpt de waterkwaliteit bewaken. De app werd in 2016 ontwikkeld om het zelf meten van nitraatconcentraties door landbeheerders, bijvoorbeeld agrariërs mogelijk te maken. Uit het Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater blijkt dat de nutriëntenconcentraties de afgelopen jaren langzaam dalen. Het nieuwe mestbeleid draagt hier effectief aan bij. De app is een praktische meetmethode die zorgt voor het bewust omgaan met meststoffen. Ook in samenwerking met andere kennisorganisaties werd het nodige ontwikkeld. Met Wageningen Environmental Research is gewerkt aan het opzetten van een landelijk waterkwaliteitsinstrumentarium dat de nutriënten in de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater in Nederland simuleert. Het sluit aan op het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) en wordt doorontwikkeld, zodat het in 2018 kan worden ingezet voor onder meer de 3e generatie stroomgebiedsbeheersplannen.

En ook in het veld testen we innovatieve oplossingen. Voorbeelden zijn Puridrain (nitraatverwijdering uit drainagewater met houtsnippers) of Purioever (fosfaatverwijdering met schermen van ijzerhoudend zand). Dat doen we samen met waterbeheerders en agrariërs, bijvoorbeeld in de Bollenstreek. In de Europese Unie maar ook in de rest van de wereld wordt dit goed gevolgd en is er veel belangstelling.

Health

De komende vijf jaar richt de kennisimpuls zich niet alleen op technische oplossingen maar juist ook op de governance-aanpak. Het waterbewustzijn van burgers en bedrijven is essentieel en is te vergroten door de economische en maatschappelijke waarde van schoon en gezond water duidelijk te maken.

Met deze kennisimpuls creëren we een eenduidige kennisbasis zodat we minder discussies hebben over wat de feiten zijn. Door de samenwerking versterken de instituten elkaar en wordt de gezamenlijke kracht beter benut. Zo kan de waterkwaliteit sneller worden verbeterd.
Egon Ariens
Programmamanager Zoetwater Deltaprogramma
Samen met de collega kennisinstellingen een bijdrage leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit is een mooie uitdaging, waar ik graag mijn schouders onder zet. Inzet van kennis draagt bij aan nog betere state-of-the–art analyses en innovatieve oplossingen.
Hans Aalderink
Deltares

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

  • RIVM
  • Wageningen UR
  • KWR Watercycle Research Institute
  • Deltacommissaris
Health hans

Wil je meer weten over dit project?

Hans Aalderink
Deltares
  • +31 (0)6 27 06 01 06
  • Hans.Aalderink@deltares.nl
0