EN
Energy

Energy

In de wereld van duurzame energie is er niet één oplossing: veel bronnen moeten het samen gaan doen. Hun succes hangt af van een nog aan te leggen internationale netwerken tussen bronnen en gebruikers. Hoe gaan we dat doen? En op welke bronnen moeten we ons richten?

Betaalbare verduurzaming van energievoorziening

Ruim veertig organisaties sloten in 2013 een Energieakkoord, waarin afspraken voor de transitie naar een duurzame energiehuishouding tussen de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven zijn vastgelegd. Belangrijk onderdeel van deze overeenkomst, zijn de te realiseren doelen op het gebied van windenergie. Om de gestelde norm te halen, moeten ruim vierhonderd windturbines extra op zee worden gebouwd. De geplande windparken — die in 2023 gereed moeten zijn en tot de grootste in Europa gaan behoren — leveren straks stroom voor in totaal 5 miljoen huishoudens. Het goede nieuws is dat deze windparken gebouwd kunnen worden voor veel minder geld dan de overheid in eerste instantie had begroot. De geraamde kosten dalen van 18 naar 6 miljard euro dankzij de toepassing van nieuwe technieken. En mede dankzij het onderzoek van Deltares zal geen windpark op zee zo goedkoop stroom leveren als het toekomstige windenergiegebied Borssele.

Energy

Deltares is in een vroeg stadium betrokken bij totstandkoming van Windenergiegebied Borssele. Om scherpe biedingen voor de nieuw te bouwen windparken te ontvangen, verzamelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) als onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken data over de nieuwe windgebieden. RVO.nl geeft hier opdracht voor diverse studies. Vervolgens stelt zij alle onderzoeksresultaten beschikbaar voor geïnteresseerde partijen. Deltares heeft een groot deel van de data van Windenergiegebied Borssele in kaart gebracht, waarbij een unieke combinatie van technieken en modellen werd gebruikt. Zo hebben we de hydraulische randvoorwaarden (metocean condities, zoals golfhoogtes en stroomsnelheden) bepaald met numerieke modellen. In dezelfde fase is de verandering van zeebodem door mechanische krachten uit stroming en golven in Borssele voorspeld voor de gehele levensduur van de toekomstige windparken. Dit is gedaan aan de hand van een zeer uitgebreide data-analyse van de veranderingen in de bodemligging in de afgelopen decennia. Zo kan bijvoorbeeld de beste locatie voor een fundering of kabel worden bepaald. Ook heeft Deltares tijdens de aanbestedingsfase verschillende consortia geholpen met het toepassen van de locatiedata voor het optimaliseren van hun specifieke project.

Naast de windparken zelf wordt een elektriciteitsnetwerk aangelegd. Waar een ontwikkelaar voorheen zelf zijn windpark met een lange exportkabel moest aansluiten op land, worden in de nieuwe windgebieden door TenneT grote offshore transformator platforms aangelegd, waarop de windparken kunnen worden aangesloten. In Borssele plaatst TenneT twee van dit soort ‘stopcontacten op zee’. Voor de stabiliteit van de funderingen is het van belang te weten hoeveel erosie in de bodem rondom de fundering optreedt. Deltares heeft deze ontgronding en de benodigde bodembescherming gesimuleerd in een schaalmodel in één van haar unieke hydraulische faciliteiten, de Atlantic Basin, en zorgt daarmee voor een stabiele fundering voor de gehele levensduur.

Deltares draagt bij aan spectaculaire kostendaling van offshore wind.
Tim Raaijmakers & Greta van Velzen
Deltares Experts Offshore Engineering
2016 was het jaar waarmee windenergie op zee in Nederland, en ook internationaal is doorgebroken. Deltares heeft met haar toonaangevende werk een belangrijke bijdrage geleverd aan deze doorbraak.
Frank van Erp
Senior adviseur hernieuwbare energie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  • Tennet
Energy tim

Wil je meer weten over dit project?

Tim Raaijmakers
Expert Hydraulic Engineering
  • +31 (0)64 69 11 177
  • Tim.Raaijmakers@deltares.nl
0