EN
Waar ligt de grens

Waar ligt de grens

Bodemdaling

Bodemdaling Zuid-Holland: waar ligt de grens?

Hoe verandert de provincie Zuid-Holland de komende 10-100 jaar door doorgaande bodemdaling en waar ontstaan er problemen? Dat zijn vragen waar de provincie met ruim 3,5 miljoen inwoners mee worstelt. De druk op de ruimte wordt groter. Steeds meer mensen willen wonen en werken in Zuid-Holland terwijl de veelal slappe ondergrond niet geschikt is om schadevrij te bouwen. Na 1000 jaar bodemdaling in Zuid-Holland zien we op steeds meer plekken dat we tegen het einde van het fysieke systeem aanlopen. Verkennende studies laten zien dat het handhaven van het huidig landgebruik grote kosten met zich meebrengt. Bij ongewijzigd beleid zullen grote gebieden te maken krijgen dezelfde situatie. Daarnaast zorgt doorgaande bodemdaling voor in rap tempo stijgende beheer- en onderhoudskosten van stedelijke inrichting en infrastructuur o.a. wegen en leidingen. Het vraagt om een andere aanpak en nieuwe maatregelen om het leven en werken in Zuid-Holland betaalbaar te houden

Wat doen we in Zuid-Holland en wat is het resultaat?

Samen met de provincie Zuid-Holland hebben we gekeken hoe we tot een concrete invulling kunnen komen om de bodemdaling aan te kunnen pakken. De grondwaterdruk is nu al op een paar plaatsen in Zuid-Holland zo hoog dat de deklaag bezwijkt en grondwater naar het oppervlak dringt. Dit fenomeen, ook wel opbarsten genoemd, zorgt voor veel extra kosten om het gebied geschikt te houden om te wonen en te werken. Het opbarstrisico neemt toe door bodemdaling. Daarom heeft Deltares samen met de provincie, de waterschappen, TNO en Wageningen Environmental Research een plan van aanpak geschreven om een opbarstrisicokaart te maken. De kaart toont de toekomstige ontwikkeling van het opbarstrisico door bodemdaling als gevolg van veenoxidatie in landelijk en stedelijk gebied. Daarnaast leveren we kengetallen voor opbarsting en zoute wellen en koppelen daar een grove kostenindicatie aan. Deze kunnen in een eventuele toekomstige MKBA-studie gebruikt worden. Een belangrijke volgende stap is om de handelingsperspectieven voor de provincie in kaart te brengen in samenwerking met stakeholders.

Dat het opbarstrisico toeneemt bij bodemdaling als gevolg van veenoxidatie weten we al, maar dit onderzoek laat voor het eerst zien hoe groot het opbarstrisico wordt in de toekomst.
Gilles Erkens
Deltares expert bodemdaling
De risicokaart helpt beleidsmedewerkers en bestuurders in het bepalen van de omvang van de bodemdalingsopgave en het vinden van de aandachtsgebieden. Op deze manier kunnen we de risico’s van bodemopbarsting vaststellen en inschatten wat het betekent voor grondgebruik in de toekomst.
Jan Strijker
Beleidsadviseur Water provincie Zuid-Holland

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

  • TNO
  • Wageningen UR
  • Provincie Zuid-Holland
Gilles

Wil je meer weten over dit project?

Gilles Erkens
Expert bodemdaling
  • +31 (0)88 335 7863
  • Gilles.Erkens@deltares.nl
0